FAQ: AI diplomovky, (pred)obhajoby, ... na FMFI UK

Tento dokumentik obsahuje v čase sa meniaci zoznam často kladených otázok, týkajúcich sa práce a vypracovania diplomových prác na FMFI UK. Je plný osobných názorov autora (Peter Novák, absolovent UI na FMFI UK z roku 2002) a preto je potrebné brať ho len ako doporučenia, ktoré nemusia mať žiadny súvis s aktuálnym stavom pravidiel pre štúdium na UI FMFI UK.

Po niekoľkých dňoch od prvého uverejnenia tejto sady sa začali zbierať prvé ohlasy, ktoré zväčša doplnili linky na nejaké ďalšie zdroje, ktoré je veľmi dobré si prečítať, prípadne na podobné materiály ako je tento. Všetkým, ktorí mi poslali tieto materiály veľmi ďakujem.

Ak sa vám zdá, že odpoveď na nejakú dôležitú otázku ešte chýba, prosím čím skôr sa ozvite a pošlite mejl na adresu pno [at] aronde [dot] net.

 

Ako má vyzerať titulná strana diplomovej práce?

Titulná strana diplomovej práce by mala vyzerať vo všeobecnosti  nejako takto v anglickej verzii Titulna strana diplomovej prace na FMFI UK a nejako takto v slovenskej verzii Titulna strana diplomovej prace na FMFI UK. Samozrejme ide len o doporučenie, ktorým je možné sa inšpirovať a použiť vlastnú fantáziu. Samozrejme titulná strana by nemala byť extrémne zložitá, alebo ináč extravagantná. Uvedomte si, že toto je prvé čo čitateľ vašej práce uvidí a preto je dobré dať si na tom záležať.

Pre prípadných záujemcov som vyrobil malý balíček obsahujúci LaTeX-ovú šablónu titulnej stránky aj s dostatočne kvalitnými logami Univerzity Komenského. Je možné získať ho odtiaľto. Je to pomerne jednoducho a hlavne hlúpo urobený kúsok. Všetky dôležité informácie je možné nájsť v súbore README.TXT.

 

Aké inštitúcie uvádzame na titulnú stranu?

Každý rok sa nájdu dobráci, ktorí si na titulnú stranu diplomovej práce napíšu pod nápis "Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky" nápis "Katedra Informatiky" a taktiez duše, ktoré sa domnievajú, že nápis "Ústav Informatiky" je lepšia alternatíva. Po kratšej diskusii som zistil, že správnejší je druhý nápis. Teda "Ústav Informatiky".

 

Kde nájdem kvalitné logo Univerzity Komenského?

Logá Univerzity Komenského je možné stiahnuť buď ako súčasť balíčka pre výrobu titulnej stránky, alebo priamo vo formátoch EPS a JPEG. Postscriptová verzia je oveľa väčšia a kvalitnejšia a preto ju doporučujem ako základ pre ďalšie spracovanie.

 

Existujú nejaké pravidlá podľa ktorých má vyzerať diplomová práca absoloventa UI na FMFI UK?

V dobe vzniku tohto dokumentu a pred ním žiadne takéto pravidlá neexistovali a neexistujú. Typografické spracovanie diplomovej práce a jej sadzba sa ponechávajú na vôľu konkrétneho študenta za dodržania istých neformálnych pravidiel. 

Všeobecne sa očakáva, že študent sa bude pri písaní práce inšpirovať dostupnou literatúrou, článkami z ktorých vychádza a pod. To znamená, že sa ponecháva na ľubovôľu študenta aké riadkovanie použije, koľko miesta nechá na každej strane na okrajoch, akú veľkosť fontu použije, aké bude číslovanie a layout kapitol, sekcii a iných objektov diplomovej práce, ...

Pre tých, ktorí by sa nakoniec však radi dostali aspoň k akým-takým  pravidlám (napríklad sa neradi spoliehajú na svoju fantáziu ;-)) uvádzame niekoľko neformálnych doporučení pre výsledný tvar diplomovky v poradí v akom ma napadli:

 

Nasleduje podobný neformálny zoznam rád a pravidiel pre obsah a štýl diplomovej práce:

 

Sú nejaké doporučenia pre tvar prípadnej implementačnej časti práce?

Pokiaľ viem tak žiadne takéto doporučenia niesú. Už len preto, že sa akosi mlčky predpokladá, že každý, ktorý sa rozhodne pre implementačnú (resp. čiastočne implementačnú) prácu vie ako na to, má nejaké návyky, ktoré ho mali naučiť v nižších ročníkovch (počas ročníkového projektu apod...). Smola je, že mnohí tieto zdravé návyky nemajú. Preto nasleduje zoznam mojich odporučení, ktoré je dobré chápať ako minimálne požiadavky, ktoré by mala spĺňať implementačná časť práce na to, aby prešla hodnotením ak by som ja bol oponentom práce. V zásade ide o akési minimálne formálne požiadavky, ktoré by od vás chceli, keby máte dodať nejakú knižnicu externej komerčnej firme. Budú to veľmi slabé pravidlá, pretože to ako robiť softwareový projekt je už veľa krát napísané inde a absolovent informatiky na FMFI UK by mal vedieť kde. Keď nič iné, odporúčam niektoré predmety bloku "Programové a počítačové systémy", alebo osobné konzultácie s ľuďmi na KVI FMFI UK, prípadne s vyučujúcimi predmetov C, C++ a Java.

Ak je teda vaša práca implementačného charakteru, je dobré chápať túto prácu ako štandardný softwareový projekt, ktorý ako taký, má aj istú sadu artefaktov, ktoré treba doručiť spolu s výsledným programom. Mám na mysli hlavne podrobnú programátorskú (možno aj analytickú) dokumentáciu k programu, dobre okomentovaný kód, ak to je potrebné inštalačné skripty, alebo aspoň návod na inštaláciu, v prípade knižnice nejaké príklady použitia apod. Myslite totiž na to, že váš produkt sa bude niekto snažiť použiť. Posudzovateľ, alebo nádejný kandidát dostane do rúk CD s vašim programom a bude to chcieť bezproblémovo nainštalovať, spustiť, poskúšať, možno poexperimentovať so zdrojovým kódom... Na toto potrebuje pomerne veľa dokumentácie od README suborov na všetkých miestach kde to je potrebné, cez analytickú dokumentáciu (popisy architektúry programu, diagramy tried, procesov, ...) až po dobre okomentovaný a jasne napísaný kód a samozrejme netreba zabudnúť ani na inštrukcie ku kompilácii programu, prípadne makefile. Myslite na to, že ak sa užívateľovi nepodarí na prvý raz dosiahnuť to čo zamýšľa, znechutí ho to, skúsi to niekoľkokrát, ale ak mu to nevyjde na tretí, či štvrtý pokus, váš produkt zahodí a vyhlási, že stojí za "starú belú", napriek tomu, že ste naimplementovali veľmi sofistikovaný algoritmus, ktorý snáď za užívateľa aj rozmýšľa. Na dokumentáciu programov sa mne osobne osvedčil doxygen, ktorý dobre funguje s C++, Javou, PHP, ...

Tu je jeden z mojich starých projektov, ktorý by mohol poslúžiť ako príklad vcelku dostatočnej dokumentácie (ako to chápem ja). Je to malý projektík urobený ako projekt na skúšku, či domáca úloha na predmet Neurovedy. Už sa poriadne nepamätám na detaily, ale nieje to zlé. Určite to nieje však ani zďaleka najlepšie ;-). Nech to slúži pre inšpiráciu. Ak niekto z vás bude mať pripomienky k forme implementácie (nie k účelu programu samotného) rád podiskutujem a niečo nové sa aj sám naučím. Teda hopfield.zip. Nech sa páči.

 

Predobhajoba a obhajoba

Pripraviť si kvalitnú prezentáciu nieje jednoduché. Zdá sa, že tento fakt množstvo študentov podcení, čo sa prejaví hlavne na predobhajobe. Je veľmi poučné a užitočné prečítať si pred prípravou prezentácie na predobhajobu, alebo obhajobu papier od Iana Padberryho (PDF, PS) v ktorom sú spomenuté hlavné body prípravy, na čo treba dať pozor, čo je dôležité a čo nieje apod. Nasleduje niekoľko bodov, ktoré ma na túto tému napadli:

 

Ako vlastne prebieha proces okolo diplomovej práce?

Každý rok sa mnoho študentov znova a znova snaží dopátrať toho ako to vlastne celé s tými diplomovkami funguje. Preto  sa pre ukľudnenie pre neznalých pokúsim zhrnúť ako to vyzerá.

 1. Prihlásenie sa na obhajobu diplomovej práce - V prvom rade samozrejme treba prihlśiť na obhajobu diplomovej práce. Už sa nepamätám, či som to aj niekedy odovzdal, alebo nie, ale snáď je lepšie ten papier odovzdať. Detaily vám vysvetlia tetušky na študijnom oddelení.
 2. Predobhajoba - predobhajoba nieje len taká zbytočná buzerácia dobrá len na to, aby  študent získal zápočet z dipl. seminára. V prvom rade je dobré uvedomiť si, že je to prvá šanca prezentovať svoju prácu verejne. Pre mnohých je to po prvý raz v živote(!). Preto je dôležite chápať túto udalosť ako príležitosť nacvičiť si prezentovanie vlastnej práce. Nemusí to predsa byť úžasné, veď sa to práve učíte.
 3. Odovzdanie samotnej práce - Ako už bolo spomenuté, diplomové práca sa v súčasnej dobe odovzdáva v štyroch exemplároch. Jeden školiteľovi, jeden oponentovi,  jeden do knižnice a jeden do ústavného archívu. Ak buď oponent, alebo školiteľ svoj exemplár odovzdá, bude stačiť odovzdať 3 kúsky. Radšej sa preto informujte vopred u gestora bloku.
 4. Školiteľov posudok a Oponentský posudok - Po odovzdaní vašej diplomovej práce sú exempláre odovzdané vášmu školiteľovi a oponentovi (ak ste tak, napríklad v prípade školiteľa, neurobili sami). Oponenta vám pridelí katedra (v našom prípade Ústav Informatiky FMFI UK) podľa svojho uváženia (v našom prípade je najdôležitejší v tomto procese gestor bloku UI). Títo dvaja ľudia potom majú za úlohu vašu prácu si poriadne prečítať, preštudovať a v písomnej forme sa k nej vyjadriť. Školiteľov posudok bude obsahovať hlavne posúdenie vášho prístupu k práci, posúdenie úlohy s ktorou ste sa v nej "popasovali", prípadne ďalšie pripomienky, chvály, či hany. Od oponenta môžete očakávať hlavne kritický (nie nutne, ale prevažne v negatívnom zmysle) postoj. Teda bude sa snažiť vytknúť vám všetky formálne, obsahové, jazykové a iné chyby, ktorých ste sa dopustili, diskutovať s vašim textom na miestach, kde text stojí na tenkom ľade a pravdepodobne sa pokúsi  sumarizovať svoje chápanie vašej práce (ktoré môže byť značne odlišné od vášho). Veľmi dôležitou súčasťou takéhoto posudku sú samozrejme otázky, ktoré vám budú položené na obhajobe a námety na diskusiu na tomto mieste. Obidvaja, oponent, aj školiteľ v posudku uvedú aj svoje návrhy na hodnotenie práce. Veľmi dobrý opis toho, čo takéto posudky obnášajú sa dajú nájsť v [4].
 5. Obhajoba - Nejaký čas pred obhajobou dostanete do rúk obidva posudky od školiteľa aj od oponenta. mali by ste si pripraviť reakcie na všetky otázky a námety plynúce z týchto posudkov. Samotná obhajoba prebieha tak, že v stanovený čas sa zíde komisia a začne sa zaoberať jednotlivými prácami podľa vopred určeného poradia. Keď prídete na rad, máte čas na malú prípravu, technické prípravy (príprava spätného projektora, dataprojektora, pripojenie notebooku, apod...) a potom môžte začat samotnú prezentáciu vašej práce. Po jej skončení bude prečítaný najprv školiteľov posudok a potom oponentský posudok v ktorom budú obsiahnuté otázky, vŕtania a námety na ďalšiu diskusiu. Následne je znova loptička na vašej strane a máte priestor reagovať na všetko čo za reakciu v posudkoch stálo. Zvyčajne táto časť obhajoby plynule prejde do ďalších otázok zo strany zúčastnenej verejnosti a komisie. Pre doplnenie, chcem len spomenúť, že obhajoba je verejná, teda môže sa prísť pozrieť ktokoľvek až do vyčerpania priestorových možností. Zvyčajne sú to spolužiaci, osadenstvo katedry/ústavu, mladší spolužiaci a podobné indivíduá. Po odznení všetkých prezentácií a po položení všetkých otázok sa komisia bez prítomnosti verejnosti a študentov poradí o hodnoteniach prác čo po prestávke vyústi do verejného oznámenia hodnotenia jednotlivých prác, potrasenia niekoľkých rúk a je zvykom, že nasledujú neformálne diskusie medzi pedagógmi a v tejto chvíli uź bývalími študentami, čo je vždy veľmi príjemný záver celej udalosti.
 6. a ďalej...- ďalej uz nič!!! Už ste pravdepodobne Mgr. a to stačí. (ak vám náhodou nechýba ešte nejaká štátnica)

 

Ešte nejaké rady a ďalšie návody,  na čo nezabudnúť v diplomovke?

Po prvom zverejnení tejto stránky sa objavilo niekoľko ďalších návodov a rád na tému diplomové práce a projekty podobného druhu. Na tomto mieste by som chcel všetkým adeptom na ukončenie univerzitného štúdia doporučiť text ([4]) od pána Juraja Štefanoviča s názvom Robíte semestrálny projekt, diplomovku?. Je to veľmi svieži text v ktorom je pomerne zábavnou ;-) formou  vysvetlené čo, prečo a ako je dobré urobiť, ako sa správať a ako vôbec chápať inštitút diplomovej práce a celého toho bengálu okolo nej. Je to text určený hlavne študentom FEI STU, ale vzhľadom na podobné zameranie našich škôl a podobné problémy, ktoré študenti a pedagógovia na týchto školách zažívajú, je to do poslednej bodky materiál vhodný aj pre študentov UI na FMFI UK. Aj vzhľadom na to, že autor tohto textu je oveľa skúsenejší vo veciach diplomových prác ako ja, ho preto vrele doporučujem. Keď nič iné, aspoň sa pobavíte na rôznych príhodkách z obhajob ;-).

Taktiež sa ukázalo, že kdesi skryté a zahrabané v zabudnutí na FEI STU, existuje knižôčka Ako úspešne vyriešiť projekt vydaný STU, ktory sa venuje záverečným bakalárskym, diplomovým a aj timovým projektom a je vhodný najmä pre študentov informatiky na FEI STU. Knižôčku je údajne možné kúpiť v predajni Malého Centra na FEI STU.

Niekoľko veľmi zaujímavých rád nájdete aj v [5] od Davida E. Goldberga v článku Technical Writing for Fun&Profit. Pomerne zábavným spôsobom je zhrnutá sada rád ako písať samotný obsah práce. Teda čo by nemalo chýbať v úvode, závere a vôbec ako sa k celej práci stavať. Podľa môjho názoru je to veľmi príjemné a poučné čitanie.

 

Doporučená literatúra:

 1. Dušan Katuščák, Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce.
 2. Sandro Etalle, How to write an introduction: some suggestions.
 3. Ian Padberry, How to Present a Paper in Theoretical Computer Science - A Speakers Guide for Students.
 4. Juraj Štefanovič, Robíte semestrálny projekt, diplomovku?
 5. David E. Goldberg, Technical Writing for Fun&Profit

last revised by Peter Novak, pno [at] aronde [dot] net, December 8th, 2003, 16:44 CEST